Zakládáme přírodní remíz ve farské části topolového větrolamu. Topoly jsou relativně krátkověké. V 50. letech se sázely v rámci socialistického hospodaření. Dnes už dožívají. Kmeny topolů prodáme na pile a z toho zaplatíme dřevorubce, transport, úklid větví a hlavně novou výsadbu, ze které vznikne plnohodnotný přírodní remíz. Sázíme: duby, habry, babyky, jilmy, lípy a plané hrušně. Z keřů brslen, trnku, šípek aj. Povolení ke kácení máme na 10 let, postupně bychom chtěli topoly vyměnit na celém úseku v majetku farnosti, zatím jsme asi v jedné třetině. Další kus topolového větrolamu vlastní obec. Náš nápad se jí zalíbil a už svůj díl také vykácela a nově vysadí. Na místě větrolamu tak postupně vznikne lokální přírodní biocentrum a biokoridor v rámci tzv. územního systému ekologické stability.

D. Smyčka