Dnešní liturgie – Neděle, 23. června, 2024

Mezidobí, 12. neděle v mezidobí

Barva: zelená
Cyklus: B

Svátek:

Sv. Josef Cafasso

Bezpochyby dobře znáte sv. Jana Bosca, zakladatele salesiánů. Ale můžeme si být jisti, že by jen stěží dokázal vykonat takové dílo, nebýt jeho duchovního vůdce a posily, sv. Josefa Cafassa. Tento kněz se narodil 15. ledna roku 1811 v v Castelnuovo ďAsti. Působil v Turíně, kde se věnoval zvláště lidem na okraji společnosti. Pro péči o odsouzené na smrt byl dokonce nazýván „knězem šibenic“. Někteří vysoko postavení současníci jej vybízeli, aby se ucházel o politické funkce, on však odmítl se slovy: „V den soudu se mě Pán bude ptát, zda jsem byl dobrým knězem, ne dobrým politikem.“ Zemřel 23. června 1860 v Turíně, roku 1947 byl kanonizován a prohlášen za patrona odsouzených na smrt.

První čtení:

Job 38,1.8-11

Zde se má tříštit bujnost tvých vln.
Protože moře znamenalo pro Izraelity nespoutatelnou a mnohdy nepřátelskou sílu, jsou slova o vymezení hranic moři Hospodinem názorným poučením o jeho svrchované moci.

Čtení z knihy Job.
Hospodin odpověděl Jobovi z (hlubin) bouře a řekl: „Kdo zahradil moře branami, když vytrysklo, vyšlo z lůna, když jsem je oblékl mraky jak šatem, temnotou (přikryl) jak plénkami, když jsem pro ně vylámal hranice a položil závoru s bránou? Řekl jsem: Až sem smíš přijít, ne dále, zde se má tříštit bujnost tvých vln.“

Žalm:

Žl 107,23-24.25-26.28-29.30-31

Odp.: Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá navěky.
Nebo: Aleluja.
Pustili se po lodích na moře,
– sháněli obchody po širých vodách.
– Viděli Hospodinova díla
– a na širém moři jeho divy.
Odp.
Rozkázal a vyvolal bouřlivý vítr,
– který do výše vzdouval vlny.
– Stoupali až k nebi, sestupovali do propastí,
– jejich duše se třásla v nebezpečí.
Odp.
Tu volali ve své tísni k Hospodinu
– a on je z jejich úzkostí vysvobodil.
– Uklidnil bouři v tichý vánek,
– a utišily se mořské vlny.
Odp.
Radovali se, že se uklidnily,
– a dovedl je do vytouženého přístavu.
– Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství,
– za jeho divy k dobru lidí.
Odp.

Druhé čtení:

2 Kor 5,14-17

Nové nastoupilo.
Novost života toho, kdo byl v Kristu znovuzrozen, popisuje apoštol různými způsoby. Popisy mají společného jmenovatele: křesťan je novým stvořením a patří Kristu. Lidská měřítka jsou pro vystižení této skutečnosti nedostatečná.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku: Jeden umřel za všechny, umřeli tedy všichni; a umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých. Proto my od nynějška nikoho neposuzujme podle lidských měřítek. A třebaže jsme Krista kdysi posuzovali podle lidských měřítek, teď už to neděláme. Když se tedy někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo.

Evangelium:

Mk 4,35-41

Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře.
To je zásadní otázka, na kterou dává evangelium mnohokrát stejnou odpověď: je to od Boha přicházející Mesiáš. Tomu odpovídají i jeho mocné činy. Ježíš utiší moře, podle tehdejších představ sídlo démonů, oblast člověkem nezvládnutelnou.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup a vzali (Ježíše) s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře, je ti jedno, že hyneme?“ Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč! Buď zticha!“ A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali se mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“

Doplňující text:

Žádný doplňující text není k dispozici.

Zdroj dat: Farní charita Praha-Strašnice

1 – Sunday 23rd of June 2024 12:25:42 AM