Dnešní liturgie – Čtvrtek, 23. května, 2024

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Barva: bílá
Cyklus: B

Svátek:

Sv. Jan Křtitel de Rossi

Jan Křtitel de Rossi se narodil 22. února 1698 ve Voltaggiu na severu Itálie. Odešel do Říma studovat filosofii a teologii a byl zde vysvěcen na kněze. Věnoval se především péči o nemocné, působil v nemocnicích Santa Galla a Trinità dei Pellerini. Byl také vyhledávaným zpovědníkem, sloužil Božímu lidu ve farnosti Santa Maria in Cosmedin. Zemřel 23. května 1764, kanonizován byl 8. prosince 1881.

První čtení:

Jer 31, 31-34

Sjednám s nimi novou smlouvu a na jejich hřích už nevzpomenu.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu: ne jako byla smlouva, kterou jsem sjednal s jejich otci, když jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z egyptské země; smlouva, kterou zrušili, ačkoli já jsem byl jejich pánem – praví Hospodin. Taková bude smlouva, kterou sjednám s Izraelovým domem po těch dnech – praví Hospodin: Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem! Nebude již učit druh druha, bratr bratra: „Poznej Hospodina!“ Neboť mě poznají všichni od nejmenšího do největšího – praví Hospodin. Jejich nepravosti jim odpustím a na jejich hřích už nevzpomenu.

Nebo: Žid 10, 11-18

Přivedl k dokonalosti navždy ty, které posvětil.

Čtení z listu Židům.
Každý jiný kněz stojí denně ve službě a znovu a znovu přináší stejné oběti, které však vůbec nemají sílu, aby zahladily hříchy. Avšak (Kristus) podal za hříchy jednu jedinou oběť, a pak se navždycky posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, ‘až mu budou jeho nepřátelé položeni k nohám jako podnož’. Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti navždy ty, které posvětil. Ale i Duch svatý nám to dosvědčuje. Když totiž řekl: ‘Tuto smlouvu sjednám s nimi po těch dnech – praví Pán: svoje zákony jim vložím do srdce a do mysli jim je napíšu’, pak dodává: ‘a na jejich hříchy a nepravosti už nevzpomenu.’ Kde však je odpuštění hříchů, není už (třeba) oběti za hřích.

Žalm:

Žl 110 (109),1.2.3

Odp.: Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!

Hospodin řekl mému Pánu: „Seď po mé pravici,

– dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.“

Odp.:

Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu:

– „Panuj uprostřed svých nepřátel!

Odp.:

Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku:

– zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.“

Odp.:

Druhé čtení:

Dnes se druhé čtení nečte.

Evangelium:

Mk 14, 22-25

To je mé tělo. To je má krev.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Když jedli, vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: „Vezměte. To je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: „To je má krev, krev nové smlouvy, která se prolévá za všechny. Amen, pravím vám: Už nikdy nebudu pít z plodu révy až do toho dne, kdy z nového plodu budu pít v Božím království.“

Doplňující text:

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Zdroj dat: Farní charita Praha-Strašnice

1 – Thursday 23rd of May 2024 12:05:16 AM